Brabantse Omgevingsvisie

Denk mee!

Ook ideeën over de Brabantse Omgevingsvisie? Laat het weten »

Tour door Brabant met voorontwerp Omgevingsvisie

Persbericht 

’s-Hertogenbosch – 11 januari 2018 – Hoe moet de Brabantse leefomgeving er in 2050 uitzien? En wat moeten we in 2030 al voor elkaar hebben om dat toekomstperspectief te verwezenlijken? Over die vragen gaat de Brabantse Omgevingsvisie. Het voorontwerp van de omgevingsvisie, dat deze week door Gedeputeerde Staten werd vrijgegeven, kwam tot stand met veel inbreng van professionals, inwoners, overheden en marktpartijen. Met het voorontwerp gaat de provincie de komende drie maanden opnieuw met alle betrokkenen in gesprek om in het voorjaar tot een ontwerp Omgevingsvisie te komen.

 

De nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 wordt ingevoerd, verplicht provincies en gemeenten een visie op de leefomgeving te ontwikkelen. “We wonen, werken en recreëren op een vierkante postzegel. Dat kan alleen als we met elkaar zorgen voor een gezonde, veilige en mooie leefomgeving. Hoe doen we dat in een complexe samenleving, die hecht aan ruimte voor eigen initiatief, maar die ook veel wetten en regels kent om belangen te beschermen?”, legt gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte) de reden voor de Omgevingsvisie uit. “Met de komst van de Omgevingswet hebben we de kans om het zowel beter als eenvoudiger te doen. Goede initiatieven bevorderen die economische en sociale veerkracht inzetten, voor een betere kwaliteit van de Brabantse bodem, het water en de lucht. Maar dan moet je wel een visie hebben op waar je met een gebied naartoe wil, die mensen inspireert en uitnodigt om initiatief te ontwikkelen en met anderen samen te werken aan die Brabantse kwaliteit.”

 

Vier hoofdopgaven

 De Brabantse Omgevingsvisie staat voor een belangrijk deel in het teken van vier hoofdopgaven. Een energiemix creëren waardoor Brabant in 2050 energie- en CO2-neutraal is. Brabant laten uitgroeien tot een slimme, complementaire netwerkstad. Een circulaire economie tot stand brengen. En klimaatproof worden. Voor ieder van deze vier hoofdopgaven geeft de omgevingsvisie een vergezicht (2050), maar ook een concreet tussendoel’ voor 2030, wat helpt te bepalen welke stappen op korte en middellange termijn nodig zijn.

 

Tour

 De omgevingsvisie is nog niet af. Met het voorontwerp gaat de provincie de komende drie maanden opnieuw te rade bij (onder meer) de gesprekspartners om te vragen of de inbreng goed is vertaald en of en in hoeverre de Brabantse Omgevingsvisie aansluit op de regionale en gemeentelijke visies die al zijn opgesteld, of nog in wording zijn. Ook wordt de omgevingsvisie ‘getest’ in een aantal concrete praktijksituaties. Ter ondersteuning van deze Tour door Brabant brengt de provincie een omgevingskrant uit.

 

Vervolg

 Alle input uit de tour verwerkt de provincie tot een ontwerp-omgevingsvisie, die in het voorjaar van 2018 ter inzage wordt gelegd. Na de inspraakprocedure stellen Provinciale Staten de Omgevingsvisie, naar verwachting, eind 2018 vast. Daarna volgt een doorvertaling in regelgeving in een Omgevingsverordening en in programma’s. Tot die zijn vastgesteld blijven bestaande beleidsplannen voor natuur, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en milieu en water van kracht.

Reacties (2)

Jan Juffermans
1 februari 2018 | 21:05 uur
Het zal nog een hele toer worden, want al rond 2030 is het klimaatbudget al op, dus mogen we 'eigenlijk' geen CO2 meer uitstoten. Begin het een plan voor het energieneutraal (laten) maken van je eigen huis. Dat is een mooi begin.
frank van den dungen
28 februari 2018 | 10:35 uur
Tussen alle visionaire taal en beste bedoelingen missen we heldere richtinggevende uitspraken over de toekomstige ruimte voor ál dat vee dat we nu geparkeerd hebben op onze Brabantse postzegel. Als burgers verwachten we van onze provincie dat ze in een toekomstvisie ook aangeven hoe
- ze paal en perk stellen aan zijwaartse uitwassen en achterommetjes in de veehouderij,
- ze de negatieve gevolgen daarvan repareren, actief bijdragen aan klimaatherstel, én
- dat ze op de kaart voor de toekomst glashelder maken hoeveel ruimte er hier nog is voor
circulaire veehouderij en welke eisen gesteld worden aan deze circulariteit.
of is circularia het nieuwe naaigaren voor de kleren van de keizer?

meer weten?
zie de aanmoediging vanuit de burgerbeweging op www.minder-beesten.nl

Reageren

Reageren via je account? Log dan eerst in

Je e-mailadres zal niet op de site worden getoond.

Meer nieuws

Meesterwerk Zuiderwaterlinie: Je kan er niet omheen

Interview Rene Kwant over de cultuurhistorische en ruimtelijke impact van dit fenomeen Al sinds de... Lees verder ›

Pilot voor vitaal buitengebied in Zundert

In Zundert start pilot voor een ‘omgevingsvisie buitengebied Zundert’ en de aanpak van agrarische... Lees verder ›

Help de Brabantse Omgevingsvisie aan de Aandeslag-trofee

Tot 10 september gaan de stembussen open voor de Aandeslag-trofee, waarvoor de Brabantse... Lees verder ›

"Verbind lange- met kortetermijnstrategie voor de Brabantse leefomgeving"

Naast de verschillende inspraakreacties hebben we ook een advies mogen ontvangen van BrabantAdvies,... Lees verder ›