Brabantse Omgevingsvisie

Denk mee!

Ook ideeën over de Brabantse Omgevingsvisie? Laat het weten »

Over de Omgevingsvisie

Brabant is een mooie provincie waar veel mensen met plezier wonen, werken en recreëren. Dit hangt van veel dingen af zoals fijne woningen, mooie natuur, droge voeten, maar ook een schone lucht. Dit samen vormt het Brabant dat wij kennen, onze leefomgeving.

De Brabantse Omgevingsvisie wordt een visie op de fysieke leefomgeving. Bossen, beken, bebouwing, wegen en luchtkwaliteit zijn hier voorbeelden van. Al deze elementen hebben op verschillende manieren met elkaar te maken. De Brabantse Omgevingsvisie moet daarom een samenhangende visie zijn die helpt bij het maken van afwegingen hierover. Het gaat om keuzes op hoofdlijnen en voor de lange termijn, gericht op inhoud en de manier van samenwerken.

Waarom een Omgevingsvisie? 

Veel verschillende regels en visies bepalen nu de kwaliteit van de Brabantse fysieke leefomgeving. Dat maakt het lastig om een goede afweging te maken over wat goed is voor de Brabantse fysieke leefomgeving. Eén visie die al die losse regels en visies vervangt, maakt de afweging gemakkelijker, en geeft meer duidelijkheid over mogelijkheden en voor maatwerk.
Door de komst van de Omgevingswet moeten gemeenten, provincies en rijk ieder een eigen Omgevingsvisie vaststellen. Deze visies zijn zelfbindend, dat wil zeggen dat een overheidslaag zich aan haar eigen visie moet houden. Een overheid kan de keuzes uit de Omgevingsvisie vastleggen in regels. Aan die regels moeten overheden, bedrijven en burgers zich houden.

Wat gaat er veranderen? 

De Brabantse Omgevingsvisie gaat in ieder geval 4 provinciale beleidsplannen vervangen. Dat zijn de beleidsplannen over milieu en water (PMWP), verkeer en vervoer (PVVP), ruimtelijke ordening (Structuurvisie RO) en natuur (BrUG) vervangen. Dit gebeurt als gevolg van de Omgevingswet. Dat de bijbehorende thema’s en opgaven dus een plek krijgen in de Omgevingsvisie is duidelijk. Hierdoor wordt het mogelijk om integraal beleid te maken, waardoor maatschappelijke opgaven minder gehinderd worden door sectorale regels.

Hiervoor is het samenvoegen van het beleid alleen niet voldoende. Het vraagt ook om een andere manier van omgaan met dit beleid. Hierbij past een houding van ‘ja, mits’, waarbij de vraag gesteld wordt: hoe kan het wel? Dit is niet alleen van belang voor overheden, maar voor alle betrokkenen bij de leefomgeving.

Hoe werken we aan de Brabantse Omgevingsvisie?

De provincie maakt de Brabantse Omgevingsvisie niet alleen. Hiervoor gaan we actief in gesprek met mensen en organisaties die zich betrokken voelen bij de Brabantse leefomgeving. Dit doen we door zelf bijeenkomsten te organiseren en door aan te sluiten bij relevante lopende trajecten. Bijeenkomsten die bekend zijn, staan als agenda-item deze site. 

Het traject naar een Brabantse Omgevingsvisie is opgedeeld in fasen, gebaseerd op een creatief proces. De ‘droomfase’ is afgesloten met de verkenning ‘Op weg naar de Brabantse Omgevingsvisie’. De daarop volgende 'denkfase' is eind 2016 afgesloten met het startdocument  ‘Brabant beweegt naar 2106’.  Daarin krijgen de contouren van de Brabantse Omgevingsvisie vorm. In 2017 startte de ‘durffase’ die het voorontwerp Brabantse Omgevingsvisie opleverde. Provinciale Staten stellen eind 2018, na de ‘doefase’ de Brabantse Omgevingsvisie vast.

Bouwstenen

Het voorontwerp van de Brabantse Omgevingsvisie is mede gebaseerd op diverse bouwstenen:

Omgevingslab #1

Omgevingslab #2

Omgevingslab #3

Omgevingslab #4

Omgevingslab #5

Omgevingslab #6

Omgevingskoers Noordoost-Brabant

Integrale strategie ruimte MRE

Essay pressure cooker Omgevingsvisie

Evaluatie strategische plannen

Water in Brabant 2030

Advies BrabantAdvies

Vragen?

Op deze site verzamelt het Team Omgevingsvisie van de provincie Noord-Brabant belangrijke informatie rondom de Brabantse Omgevingsvisie. Mis je nog belangrijke informatie, wilt je zelf een bijdrage leveren, of heb je andere vragen of opmerkingen? Dat kun je via het contactformulier aan ons doorgeven. Ook zijn we te bereiken via Twitter: @omgevingsvisieB.